314163779372527

GDPR Adatvédelem

Adatvédelem GDPR


2018. május 25-től új - mérföldkőnek számító - adatvédelmi törvény került alkalmazásra az Európai Unióban.

A General Data Protection Regulation (röviden: GDPR, magyarul: Általános Európai Adatvédelmi Rendelet) elsősorban kiterjeszti az uniós magánszemélyek számára biztosított adatvédelmi jogokat, ugyanakkor számos új kötelezettséget ró az olyan szervezetekre, amelyek európai uniós személyes adatok rögzítésével és kezelésével foglalkoznak. Mivel a szabályozás egy teljesen új és komplex intézkedés az Európai Unió részéről, ezért segítünk hogy jobban megértse, pontosan mit is jelentenek valójában az új szabályozás különböző elemei.

A GDPR-nak köszönhetően Önnek széleskörűbb jogai, nekünk pedig nagyobb kötelezettségeink lesznek.

Ha szeretné megismerni, kiegészíteni, pontosítani, vagy akár törölni az Önről tárolt adatokat és információkat, ezt a GDPR értelmében egyszerűen megteheti. Ehhez kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk, vagy helyi adatvédelmi tisztségviselőnkkel (DPO), mi pedig 30 napon belül feldolgozzuk kérését az Általános Európai Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően.

Ismerje meg milyen felelősségeknek teszünk eleget, hogy garantáljuk személyes adatai biztonságát !


1. Hozzáférés joga

Önnek jogában áll tudni, mikor kezelik személyes adatait. Ezeket az információkat akkor kell megadnunk, amikor az adatokat gyűjtjük vagy először használjuk fel. Bármikor joga van ezekhez az adatokhoz hozzáférni, ami azt jelenti, hogy bekérheti az adatkezeléssel kapcsolatos információkat tőlünk, amikor csak szeretné. 

Bizonyos esetekben, például, ha adatokkal való visszaélés (vagy hasonló) történik nálunk, speciális információkra is számíthat.

Ezek az információk ingyenesek az Ön számára és mind írásban, mind elektronikus formában rendelkezésre állnak. A mi kötelességünk az, hogy elmagyarázzuk, miért dolgozzuk fel adatait, és milyen jogalapon tesszük azt.

2. Módosítás joga

Jogában áll azt kérni tőlünk, hogy kijavítsunk minden Önre vonatkozó pontatlan információt. Továbbá jogában áll hozzáadni minden olyan hiányzó adatot a meglévőkhöz, amely releváns lehet számunkra. A mi felelősségünk pedig az, hogy az adatokat helyes és naprakész állapotban tartsuk.

3. Törlés joga

  • Önnek joga van arra, hogy a törvényben felsorolt esetekben kérje adatainak teljeskörű eltávolítását adatbázisunkból:
  • Az adataira már nincs szükség az adatkezelési céljainkhoz kapcsolódóan
  • Ön visszavonta az adatkezelés jogalapját adó hozzájárulását
  • Az adatait direkt marketingre használják és Ön tiltakozott ez ellen.
  • Az adatait illegálisan használják
  • Az adatainak törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A tájékoztatás jogához, valamint a törlés jogához kapcsolódóan létezik néhány kivételes helyzet, amikor más alapvető jogok védelme fontosabb; például a szólásszabadság, a jogi kötelezettségek teljesítése, a közérdekű vagy hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

4. Az adatkezelés korlátozásának joga

Önnek joga van arra, hogy személyes adatai feldolgozását bizonyos célokra korlátozza. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem használjuk fel az adatokat azokra a célokra, amelyekre Ön nem szeretné, csak arra amivel kapcsolatban kérése van.

A korlátozáshoz való jog például akkor érvényesülhet, amikor helytelen adatokat tárolunk Önről, melyeknek javítását kéri. Ilyen esetben Ön megkövetelheti tőlünk, hogy ne használjuk adatait, amíg az adatminőség ellenőrzése be nem fejeződik.
Amint az adatait javítottuk és hitelesítettük, értesíteni fogjuk, és a korlátozás megszüntethető.

5. Adattovábbítás joga

A nálunk lévő adatai közvetlenül Öntől származnak. Az ilyen típusú adatok adatbázisainkban elérhető kivonatát jogában áll elektronikus formában megkapni. 

6. Tiltakozás joga

Önnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás bizonyos típusai ellen. Ha így tesz, nem kezelhetjük tovább az adatait, kivéve, ha az például jogos követelések vagy közérdekű feladatok miatt szükséges. Joga van bármikor megtudni, hogy direkt marketing célból használjuk-e az adatait. Bármikor tiltakozhat az ilyen célú adatkezelés ellen.


7. Panaszok

Ha úgy gondolja, hogy adatait nem jogszerűen kezeljük, jogában áll panaszt benyújtani a területileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál.

A Hatóság miután megkapta panaszát, megvizsgálja azt, és eldönti mi lesz következő lépés. Három hónapon belül értesítik arról, ha az a döntés születik, hogy felügyeleti eljárást kezdeményeznek. Hogyha nem kap értesítést, joga van a területileg illetékes bírósághoz fordulni válaszért.

A GDPR alapján a hozzánk beérkező kérését 30 napon belül feldolgozzuk attól a pillanattól kezdve, hogy megkaptuk a kérése feldolgozásához szükséges összes információt. Ha annyira összetett a kérése, hogy a 30 nap nem elegendő számunkra, akkor ez az időtartam legfeljebb két hónapra meghosszabbítható, de erről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.


8. Összegezés

Az adatkezelés hozzájáruláson alapul, melynek a megadása önkéntes. A hozzájárulás visszavonására bármikor indokolás nélkül, az adatkezelőnél, van lehetőség. Adatokat az adatkezelő a hozzájárulása visszavonásáig kezeli.

A megadott személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói, továbbá megbízott teljesítési segédei ismerhetik meg.

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ön kérheti a személyes adatainak a helyesbítését, valamint a jogszabályban meghatározott esetekben azok törlését, adatai kezelésének a korlátozását, illetve Önt élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Ön jogosult tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzési céllal történő kezelése ellen.

Ön a személyes adatainak a kezelésével kapcsolatos, a fenti jogain alapuló kérelmeit, tiltakozását az adatkezelő elérhetőségek bármelyikén bejelentheti. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedéséről. Az intézkedés és tájékoztatás az Ön részére díjmentes, kivéve, ha a kérelem túlzó jellegű vagy egyértelműen megalapozatlan.

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmeit nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése jogsértő, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: 06 1 391 1400

Telefax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén Ön jogosult bírósághoz fordulni.